POHJARAKENNESUUNNITTELUN

OSA-ALUEET

Pohjatutkimusohjelmien laadinta

Pohjatutkimukset, pohjatutkimuslausunnot ja perustamistapalausunnot

Esirakentamisen suunnitelmat, painopenkereet, stabiloinnit, kevennysrakenteet

Pohjaveden ja orsiveden hallinnan suunnittelu

Syvien kaivantojen tuentasuunnittelu

Tuulivoimaloiden perustuksien pohjarakennesuunnittelu

Louhintasuunnittelu

Perustusten vahvistamisen suunnittelu

Paaluperustuksien suunnittelu

Perustusten ja maanalaisten rakenteiden saneeraus- ja tuentasuunnittelu

Rakennusten ja rakennelmien nostojen ja siirtojen suunnittelu

Pilaantuneiden maa-alueiden tutkimukset ja kunnostussuunnittelu

Pohjarakennus-
suunnitelmien erityismenettelyyn liittyvät ulkopuoliset tarkastukset ja lausunnot

Vaativat geotekniset laskelmat

Katso kuvat

Suunnittelijamme ovat osallistuneet merkittävällä panoksella useisiin tämän suunnittelualan projekteista